Leesonderzoek

In 2015-2016 organiseerde de Boekenbende aan Huis  ism de Antwerpse Boekenkaravaan een onderzoek naar de impact van het voorlezen aan huis.

Het onderzoek peilde naar twee aspecten:

- ATTITUDE: hebben kinderen die deelnemen aan de Boekenbende een positievere houding tgo boeken, lezen, de bibliotheek?

- TAALONTWIKKELING: boeken kinderen die deelnemen aan de Boekenbende vooruitgang op vlak van taalontwikkeling?

Aan het onderzoek namen 102 Brusselse kinderen deel. De groep bestond enerzijds uit een "experimentgroep" (kinderen die effectief deelnamen en dus aan huis werden voorgelezen) en anderzijds een "controlegroep" (kinderen die niet deelnamen). Beide groepen werden twee keer bevraagd: zowel voor de start (PRE) als na de beëindiging (POST) van het project. De attitudetest bestond uit een 15-tal vragen die betrekking hebben op boeken, voorgelezen worden en bibliotheekbezoek. Kinderen gaven antwoord door middel van smileys (likertschaal). De taaltest bestond uit 4 afzonderlijke onderdelen (passieve woordenschap, zinsbegrip 1 en 2, woordvorming) die overgenomen werden uit de standaard CITO-test.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de Brusselse kinderen op beide vragenlijsten vooruitgang boekten. Op vlak van motivatie is de tendens duidelijk: de kinderen die voorgelezen werden dankzij de Boekenbende hebben een beduidend positievere houding tgo boeken, lezen, bibliotheekbezoek dan de kinderen die niet werden voorgelezen. Ook op vlak van taalontwikkeling is er een duidelijke vooruitgang: de kinderen die deelnamen aan de Boekenbende behalen een beter resultaat op de taaltest dan de kinderen die niet werden voorgelezen.

Positieve resulaten dus op beide tests ! Al moet hier onmiddellijk aan toegevoegd worden dat het onderzoek op een heel beperkte steekproef gebaseerd is. Om echte zekerheid te krijgen over deze positieve tendensen, zou het onderzoek met een veel grotere groep kinderen moeten worden uitgevoerd. In die zin kan de gevoerde impactstudie beschouwd worden als een gedegen veldverkenning voor verder en diepergravend onderzoek.

In de loop van de maand mei publiceren we via onze website een korte samenvatting van het onderzoek.

Via deze weg willen we in elk geval iedereen bedanken die in 2015-2016 aan het onderzoek meegewerkt hebben. Eerst en vooral de leerkrachten en directies van basisschool De Buurt (Schaarbeek), De Kleurdoos (Brussel), Sint-Michiel (Jette), Sint-Pieter (Jette), Van Asbroeck (Jette), Vande Borne (Jette), Wittouck (Laken) en de enthousiaste bevragers Anneleen Beirnaert, Bram Vermeulen, Hilde Lingier, Hilde Van Craeyevelt en Louise Hoon. We danken Jan Van Coillie (KULeuven, campus Brussel) voor de wetenschappelijke onderbouw. En natuurlijk ook een warme dankjewel aan het team van de Boekenkaravaan voor de fijne samenwerking !

Hieronder vind je het eindrapport van het Brusselse luik van het effectiviteitsonderzoek.